Privacyverklaring Crematoria van Nederland

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van Crematoria van Nederland en alle bezoekers van de websites van Crematoria van Nederland. Crematoria van Nederland is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Onder Crematoria van Nederland wordt in deze privacyverklaring verstaan: Crematoria van Nederland Holding, Crematoria van Nederland, Crematorium Spijkenisse en Crematoria van Nederland Vastgoed. Op de websites van Crematoria van Nederland worden persoonsgegevens verzameld. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze websites, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2022.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter, waaronder persoonsgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier). Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt, verwerkt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons klantenbestand te vergroten en om u te informeren over relevante producten of diensten. In een openbaar register worden de naam en het adres van de persoon die de bestemming van de as heeft aangegeven opgenomen. Dit vloeit voort uit de Wet op de lijkbezorging.

Gronden van de gegevensverwerking

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is altijd gebaseerd op één van de volgende gronden:

 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening.
 • U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens.
 • Er is een wettelijke plicht tot het verwerken van uw gegevens, waaraan wij moeten voldoen.

Gerechtvaardigd belang

Verschillende van de door Crematoria van Nederland uitgevoerde verwerkingen zijn gebaseerd op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Hieronder wordt uitgewerkt waarom deze verwerkingen plaatsvinden en wat het specifieke gerechtvaardigde belang van Crematoria van Nederland inhoudt.

Klachtafhandeling

Wanneer u een klacht indient met betrekking tot onze dienstverlening, verwerken wij enkel de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens verwerken wij om uw klacht zo goed en zo spoedig mogelijk af te handelen. Wanneer wij niet het recht zouden hebben om deze gegevens te verwerken zouden wij niet in staat kunnen zijn om uw klacht af te handelen of om deze door te geven aan relevante instanties.

Beoordeling dienstverlening

In het kader van de beoordeling van de dienstverlening van Crematoria van Nederland worden er op verschillende websites (o.a. Trustpilot, Google business reviews, Facebook) reviews ingevuld. Mensen die een review achterlaten kiezen er vaak zelf voor persoonsgegevens in te vullen. Wij maken van deze reviews rapportages. Bij deze verwerking hebben wij een gerechtvaardigd belang, omdat de inbreuk op uw privacy minimaal is, terwijl wij juist erg veel kunnen leren van de beoordelingen van onze diensten en op deze manier onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Recht op bezwaar

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang heeft u het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onderaan de pagina staan vermeld. Er zal dan nogmaals gekeken worden naar uw belang in relatie tot het onze, waarna eventueel tot actie wordt overgegaan.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Uw NAW-gegevens
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw IP-adres
 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. Crematoria van Nederland hanteert in die gevallen de wettelijke termijn.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derde partijen

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij in sommige gevallen aan derde partijen verstrekken. Dit doen wij als wij dat moeten op basis van de wet of indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden uitgewisseld en doorgegeven tussen de diverse (zelfstandige) bedrijfsonderdelen van Crematoria van Nederland.
Sommige werkzaamheden besteden wij uit omdat soms specialistische kennis van derden beter is of omdat het bij Crematoria van Nederland ontbreekt aan bepaalde kennis. Het gaat hier bijvoorbeeld over dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken voor IT, onderzoek en analyse, marketing en klantenservice. Wij sluiten met die partijen strikte contracten waarin duidelijk wordt vermeld welke persoonsgegevens gedeeld worden en waarom. Wij stellen duidelijke eisen aan de verstrekking van gegevens aan derden en zorgen ervoor dat deze gegevens uitsluitend voor het afgesproken doel worden gebruikt. Daarnaast zorgen wij ervoor dat deze derden de gegevens beschermen en vernietigen zodra de gegevens niet nodig meer zijn. Crematoria van Nederland geeft uw persoonsgegevens nooit door aan derde partijen ten behoeve van commerciële doeleinden. Crematoria van Nederland verwerkt uw persoonsgegevens (of laat deze verwerken) enkel binnen de Europese Economische Zone.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Cameratoezicht

Op onze crematoria en uitvaartcentra maken wij gebruik van cameratoezicht. Dit doen wij voor onder andere de volgende doeleinden:

 • Beveiliging van personen (bezoekers, leveranciers of medewerkers) tegen agressie en geweld
 • Beveiliging van personen (bezoekers, leveranciers of medewerkers) bij calamiteiten zoals brand, gezondheid incidenten en ontruiming
 • Toegangscontrole van gebouwen en terreinen van Crematoria van Nederland
 • Bewaking van goederen aanwezig in gebouwen of op terreinen van Crematoria van Nederland
 • Preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme
 • Preventie en registratie van strafbare feiten door medewerkers, bezoekers en/of derden (zoals inbraak, diefstal of vernieling)
 • Opnames voor nabestaanden zodat zij de opname van de uitvaart terug kunnen kijken, indien de opdrachtgever hier opdracht toe heeft gegeven
 • Inzicht in stromen mensen
 • Werkvoorbereiding koffiekamer door inzicht te hebben in aantal personen en verloop van de uitvaartdienst
 • Algemene werkvoorbereiding (inzicht in aantal aanwezige personen of en hoe ze zich bewegen)

De camerabeelden bewaren wij maximaal vier weken na opname, of in het geval van een incident, zolang tot het incident is afgehandeld. Daarna worden de camerabeelden verwijderd.

Gebruik sociale mediakanalen

Wanneer u met Crematoria van Nederland communiceert via sociale mediakanalen zoals WhatsApp en Facebook, kan het zijn dat Crematoria van Nederland persoonlijke informatie over u ontvangt. Crematoria van Nederland gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op uw verzoeken. Naast de privacyverklaring van Crematoria van Nederland, geldt ook de privacyverklaring van de betreffende sociale mediakanalen. Lees deze privacyverklaringen dan ook goed door. Zie de volgende links voor: Privacybeleid WhatsApp en Privacybeleid Facebook.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken.

Uw rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens: u heeft het om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Recht op correctie van uw persoonsgegevens: indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u verwerken heeft u het recht op verbetering of aanvulling van de betreffende persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens en recht op bezwaar: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt of als u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: in sommige gevallen heeft u recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn of u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is.

Een verzoek tot uitoefening van uw rechten kunt u indienen door contact op te nemen met Crematoria van Nederland Holding. Uiteraard kunt u ook met uw vragen, opmerkingen en klachten aangaande uw privacy bij ons terecht. Hoe u contact op kunt nemen vindt u onder op de website.
Indien u een verzoek tot uitoefening van een van deze rechten per post indient, verzoeken wij u alvast een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Hierbij vragen we u om uw burger servicenummer en pasfoto af te schermen om zo de kans op identiteitsfraude te beperken.
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.